HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

車位租售 - 粉嶺置福圍6號百福花園

330 更新日期 13/03/2022 
售價
$0
租金
$0
車位號碼:55 起租日期:26/Mar/2022 接近警衛室/收費亭 可停泊大、中、小私家車 單邊位 有蓋
謝生
55421871