HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

車位租售 - 屯門富健花園 Glorious garden

635 更新日期 03/12/2018 
售價
$0
租金
$3,000
車位寬闊, 方便易泊.
ReginaWong
90762810
90762810